FIT: Passende ondersteuning voor mensen met dementie om thuis te kunnen blijven wonen

17 juli 2016

Context

De komende jaren zal een forse stijging te zien zijn in het aantal mensen met dementie en de urgentie om hen te faciliteren om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen neemt toe.

Nieuwe, slimme technologie biedt mogelijkheden waarmee we steeds meer zelf regelen met betrekking tot ons dagelijks leven, los van tijd en plaats. Informatie en communicatie technologie (ICT) maakt onder andere zorg op afstand, signalering en alarmering, lotgenotencontact en sociale verbondenheid mogelijk waarbij ook diverse vormen van sociale media een rol spelen.

Probleemformulering

Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is er geen goed overzicht beschikbaar welke producten en diensten er zijn, wat in welke fase van dementie geschikt is en hoe deze bijdragen aan het zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat maakt het voor betrokkenen moeilijk om geschikte oplossingen te vinden voor kwesties waarvoor men zich in het dagelijks leven gesteld ziet. Ook voor zorgverleners is het lastig om een product of dienst aan te bevelen, rekening houdend met de behoeften van de persoon met dementie, de fase van de dementie en de verschijnselen. Tevens missen er op het gebied van dementie toepassingen die meegaan in de ‘datarevolutie’.

Doelstelling

De doelstelling van het project is om mensen met dementie en hun (mantel)zorgers te ondersteunen in het kiezen van producten en diensten waarmee zij in staat zijn zelfstandig thuis te blijven wonen door een beter afstemming tot stand te brengen van de vragen die mensen met dementie hebben om hun (dagelijks) leven te kunnen blijven leven enerzijds en de veelheid aan ondersteunende middelen en diensten die beschikbaar zijn op de markt.

Het gaat dus om de ‘fit’ tussen vraag (behoeften) en aanbod.

Aanpak

In de eerste fase van het project worden vraag en aanbod in kaart gebracht. In vervolg hierop wordt door action research en kritische designsessies de ‘fit’ tussen vraag en aanbod gemaakt en worden prototypes van een keuzehulp ontworpen.

In de Living Labs die bij het project zijn betrokken (in Regio Gooi & Vechtstreek) worden prototypes getest. Daarbij wordt gekeken hoe tevreden testgezinnen zijn over het pakket aan hulpmiddelen dat op basis van de keuzehulp werd geselecteerd en aangemeten. De hulpmiddelen en diensten worden gefinancierd door de Regio Gooi & Vechtstreek. Hilverzorg, Vivium en Amsta faciliteren het gebruik en de aanschaf van middelen en vanuit het Vumc wordt het gebruik van keuzehulp en de tevredenheid over de geselecteerde oplossingen geëvalueerd.

Met de betrokkenheid van Dementiewinkel.nl en Dementia-App hebben we toegang tot bestaande online platforms waardoor we een vliegende start kunnen maken en waarbinnen veel kennis is over keuzeprocessen.

De huidige platforms hebben al een grote hoeveelheid bedrijven aangetrokken. Via de partners in het project worden innovatieve (technische) oplossingen toegevoegd na beoordeling op praktische toepasbaarheid. Door het organiseren van 'challenges', 'hackatons' en expertsessies brengen we de blind spots tussen aanbod en vraag onder de aandacht van innovatieve bedrijven, die hierop hun producten en diensten kunnen ontwikkelen en aanpassen.

Projectresultaten

Het project levert de volgende resultaten:

1. Een inventarisatie van behoeften en vragen om mensen met dementie in staat te stellen thuis te blijven wonen, uitgewerkt in sets van patient journeys en getoetst bij testgezinnen.

2. Overzicht van digitale producten en diensten die op de markt beschikbaar zijn om mensen met dementie te ondersteunen.

3. Een methode om producten en diensten te waarderen op hun "passendheid" bij gedrag, fase en situatie van dementeren en op hun effect/impact om hen daadwerkelijk langer thuis te kunnen laten wonen.

4. Op basis van deze methode een ‘keuzehulp’ waarmee mensen met dementie een gepersonaliseerd pakket van producten en diensten kunnen selecteren en aanschaffen cq. via gemeenten en zorginstellingen worden aangeboden.

5. Een gids met richtlijnen voor bedrijven en organisaties voor het kritisch ontwerpen voor mensen met dementie, op basis van het onderzoek naar hun behoeften aan ondersteunde middelen en diensten.

6. Gepersonaliseerde pakketten van producten en diensten die mensen met dementie en hun mantelzorgers zelf kunnen aanschaffen cq via gemeenten en zorginstellingen kunnen worden aangeboden (incl financiering).

Partners FIT

FIT wordt financieel mogelijk gemaakt door alle partners in het consortium, door Create Health, samenwerking tussen de topsectoren Life Science & Health en Clicknl (Creatieve Industrie) en door het onderzoeksprogramma Urban Vitality (HvA).

En verder met steunbetuiging van:

Stichting Mantelzorg & Dementie; Amsterdam Economic Board; Alzheimer Nederland afd Amsterdam; Regio Gooi en Vechtstreek; Amaris Zorggroep; Robopop; Cinnovate; Inovum; Buurtzorg Nederland; InTouch; Info.nl;Agenda

Op dit moment zijn er geen evenementen gepland dus houdt u onze agenda in de gaten.